Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải hằng thông

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. - Đi sâu vào nghiên cứu và mô tả thực trạng công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập. - Đƣa ra những nhận xét chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại các doanh nghiệp nói chung và tại đơn vị thực tập nói riêng. -Tìm ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Tất cả các số liệu sổ sách kế toán năm 2011 tại đơn vị thực tập và một số mẫu bảng biểu của Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC