Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH dae Hyun Vina

Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có Tiền. Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho doanh nghiệp hình thành, tồn tại, phát triển, là điều kiện vật chất để doanh nghiệp thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ của mình, tạo ra lợi nhuận. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền là việc tính toán, ghi chép, phản ánh sự vận động của Vốn bằng tiền, việc thu, chi và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua đó để nhà quản lý doanh nghiệp có những quyết sách tổ chức sử dụng Vốn bằng tiền có hiệu quả mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Dae Hyun Vina em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu Vốn bằng tiền, kế toán Vốn bằng tiền tại doanh nghiệp và chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Dae Hyun Vina. Khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận đƣợc kết cấu gồm 3 chƣơng: Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về Vốn Bằng Tiền và hạch toán kế toán Vốn Bằng Tiền trong các doanh nghiệp. Chương II: Tổ chức công tác kế toán Vốn Bằng Tiền tại công ty TNHH Dae Hyun Vina Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Vốn Bằng Tiền tại công ty TNHH Dae Hyun Vina

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC