Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH xây dựng thương mại Vượng Thịnh

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành phát triển và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp thực hiện quá trình sản suất, hoàn thành các kế hoạch của doanh nghiệp đề ra. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong n-ớc mà có thể mở rộng hợp tác với nhiều n-ớc khác nhau ở trên thế giới theo chính sách mở cửa do đó quy mô, kết cấu vốn bằng tiền sẽ phải lớn lên và phức tạp hơn. Vì vậy việc sử dụng quản lý vốn bằng tiền có ảnh h-ởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán vốn bằng tiền là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động của iền tệ về thu, chi, tính toán các hiệu quả kinh tế. Thông qua kế toán vốn bằng tiền nhà quản lý có đ-ợc các số liệu, thông tin đầy đủ chính xác để đ-a ra cấc quyết định phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thực tế ở n-ớc ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà n-ớc, hiệu quả sử dụng vốn đầu t- nói chung và vốn bằng tiền nói riêng còn rất thấp, ch-a khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử dụng chúng trong nền kinh tế thị tr-ờng để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC