Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại xí nghiệp xây dựng Hạ Long

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (Về lý luận thực tiễn, các số liệu cần tính toán và bản vẽ): Khái quát hoá đƣợc những lý luận cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền trong Doanh nghiệp. Phản ánh đƣợc thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Xây Dựng Hạ Long. Đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Xây Dựng Hạ Long, trên cơ sở đó đƣa ra những giải pháp hoàn thiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC