Khóa luận Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần thủy sản phú Minh Hưng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích BCĐKT trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. - Tìm hiểu thực tế công tác lập và phân tích BCĐKT tại đơn vị thực tập. - Đánh giá ƣu, khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng nhƣ công tác lập và phân tích BCĐKT nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC