Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Tam Hải Long

Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp là báo cáo nhằm tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Bảng cân đối kế toán là một trong bốn báo cáo tài chính phải lập trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Bộ T ài chính quy định. Các thông tin số liệu trên bảng cân đối kế toán là mối quan tâm của nhiều đối tượng như cá c nhà quản lý, các nhà đầu tư Nhằm phân tích, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp ở hiện tại và tương lai sau này, từ đó có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn. Nhận thấy được vai trò quan trọng trong việc lập và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, đặc biệt là Bảng cân đối kế toán. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Tam Hải Long em đã tìm hiểu về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đi sâu nghiên cứu về Bảng cân đối kế toán và lựa chọn đề tài tốt nghiệp là “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Tam Hải Long” Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích B ảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Tam Hải Long Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Tam Hải Long Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phận tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Tam Hải Long

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC