Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đông Á

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. - Tìm hiểu thực tế công tác lập và bảng cân đối kế toán tại đơn vị thực tập, đánh giá ƣu, khuyết điểm cơ bản trong kế toán nói chung cũng nhƣ công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán nói riêng. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán kế toán nói chung cũng nhƣ công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC