Khóa luận Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại VIC

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Trình bày khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp sản xuất - Trình bày thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại VIC - Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm của tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại VICdoanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC