Khóa luận Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Hạ Long

Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con ng-ời nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành các vật phẩm đáp ứng nhu cầu của con ng-ời. Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời khỏi lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài ng-ời, là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất trong quá trình xản xuất. Max viết: “lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động không những tạo ra của cải vật chất để nuôi sống con người mà còn cải tạo bản thân con người, phát triển con người cả về thể lực lẫn trí lực.” Theo quan điểm của David Ricardo: ông coi lao động là hàng hoá, vì thế tiền công (tiền l-ơng) là giá cả thị tr-ờng của lao động, giá cả thị tr-ờng của lao động (tiền l-ơng danh nghĩa) chịu tác động của quy luật cung cầu về lao động. Giá cả tự nhiên của lao động (tiền l-ơng thực tế) là giá trị những t- liệu sinh hoạt nuôi sống ng-ời công nhân và gia đình anh ta, giá cả này lên xuống tuỳ thuộc vào sự lên xuống của t- liệu sinh hoạt, trình độ phát triển của t- liệu sản xuất và phong tục tập quán của xã hội. Do vậy tiền l-ơng mang tính lịch sử và xã hội. Ng-ời lao động bỏ sức lao động của mình để làm việc thì họ cũng mong muốn nhận lại phần thu nhập t-ơng xứng với những gì họ đã bỏ ra. Doanh nghiệp muốn đạt năng suất lao động cao đòi hỏi doanh nghiệp đó phải có chế độ l-ơng hợp lý, kích thích đ-ợc ng-ời lao động làm việc hăng say, nhiệt tình, tận tâm với công vịêc. Một trong những công cụ giúp nhận biết đ-ợc chế độ tiền l-ơng của doanh nghiệp có hợp lý không là thông qua công tác kế toán tiền l-ơng. Nhận thức đ-ợc tầm quan trọng của công tác kế toán tiền l-ơng trong doanh nghiệp và qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tà Hạ Long, đ-ợc tiếp cận với các nghiệp vụ kế toán tiền l-ơng nên em quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán tiền l-ơng và các khoản trích theo l-ơng tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Hạ Long" là

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC