Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Matexim Hải Phòng

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Sự phát triển của doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh, thịnh vượng. Nền kinh tế thị trường của nước ta trong những năm qua đã đạt được những bước tiến vững mạnh và ngày càng có nhiều doanh nghiệp thích ứng với các quy luật của nền kinh tế thị trường, làm ăn mang lại lợi nhuận cao. Có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của của mỗi doanh nghiệp ở tất cả các khâu từ khâu sản xuất, lưu thông, phân phối đến tiêu thụ. Trong đó không thể không kể đến công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Nó góp phần phản ánh và cung cấp chính xác và kịp thời những thông tin cho cấp lãnh đạo của doanh nghiệp để có căn cứ đưa ra các quyết định, chính sách và biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cáo hơn. Và Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhận thức về vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng” để viết khóa luận của mình. Kết cấu khóa luận gồm ba phần: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng. Chƣơng 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần MATEXIM Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC