Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Việt Thịnh

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). + Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. + Khảo sát thực trạng doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Việt Thịnh. + Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Việt Thịnh. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Số liệu Qúy IV năm 2011 tại công ty cổ phần Việt Thịnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC