Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quang Hưng

Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, khi nền kinh tế thị trường đã phát triển, các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng và phong phú, tạo ra sự cạnh tranh đồng thời cũng tạo ra những điều kiện tiền đề mới, thời cơ mới, điều đó không chỉ diễn ra với các quá trình sản xuất của doanh nghiệp, mà còn đan xen giữa các doanh nghiệp, giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh với nhau. Bởi vậy đòi hỏi các nhà quản trị các doanh nghiệp phải đẩy nhanh các quá trình sản xuất kinh doanh, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời các nhà quản trị doanh nghiệp cũng phải năng động, linh hoạt, chớp thời cơ, tận dụng mọi khả năng về nguồn lực sẵn có, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và các hoạt động khác. Kế toán là công cụ quản lý đắc lực, cung cấp thông tin chính xác cho các nhà quản lý, kế toán giúp cho quản lý chặt chẽ về vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, lao động, để từ đó kế hoạch thu mua, dự trữ, bảo quản, sử dụng phù hợp, góp phần tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động sản xuất kinh doanh, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quang Hưng”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC