Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty TNHH Nichias Hải Phòng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). _ Khái quát những cơ sở lý luận về công tác tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại các doanh nghiệp. _ Phản ánh đƣợc thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại đơn vị thực tập. _Có những đánh giá, nhận xét về ƣu, nhƣợc điểm trong công tác kế toán, từ đó nêu ra đƣợc một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại đơn vị thực tập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC