Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong Doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô. - Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Số liệu về kinh doanh của công ty cổ phần Đình Đô trong 2 năm gần đây. - Số liệu về thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Đình Đô.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC