Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng công trình đường bộ Hải Phòng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu. - Mô tả, phân tích thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán - Số liệu về tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng trong 3 năm gần đây. - Số liệu về thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng công trình đƣờng bộ Hải Phòng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC