Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty cổ phần sắt tráng men – Nhôm Hải Phòng

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. - Phân tích thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty cổ phần Sắt tráng men – Nhôm Hải Phòng. - Đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng tại đơn vị nghiên cứu. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Các văn bản của Nhà nƣớc về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo theo tiền lƣơng. - Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp. - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men- Nhôm Hải Phòng, sử dụng số liệu năm 2011.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC