Khóa luận Hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại một số nước có nền kinh tế thị trƣờng và bài học kinh nghiệm với Việt Nam

Tại Việt Nam, phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Đảng khởi xƣớng và lãnh đạo đến nay đã hơn 20 năm. Trong 20 năm đó, chúng ta đã đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân gần 7%, cao gần gấp đôi so với 10 năm trƣớc đó, đời sống của nhân dân cũng đƣợc cải thiện đáng kể. Bên cạnh những thành tựu nêu trên, mặt trái của kinh tế thị trƣờng là việc phát sinh các yếu tố rủi ro đe dọa tới sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Các rủi ro này xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, trong đó có hệ thống tài chính – ngân hàng. Vì vậy, để củng cố niềm tin và lợi ích hợp pháp của ngƣời gửi tiền, duy trì sự phát triển ổn định, an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng, năm 2000, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã chính thức ra đời. Sau 9 năm hoạt động và phát triển, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã từng bƣớc khẳng định đƣợc vai trò quan trọng của mình đối với nền kinh tế nói chung, đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và ngƣời gửi tiền nói riêng. Tuy nhiên hệ thống bảo hiểm tiền gửi Việt Nam còn rất non trẻ và cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, vì vậy việc đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống BHTG Việt Nam là rất cấp bách. T

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC