Khóa luận Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2000-2007

Du lịch là một ngành kinh tế có vị trí và vai trò quan trọng đối với sự phát triển trong nền kinh tế quốc dân của nhiều nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các nƣớc Châu Á và Thái Bình Dƣơng. Nó là ngành kinh tế “không ống khói” có sức thu ngoại tệ mạnh, tạo việc làm, tăng thu nhập và kích thích đầu tƣ ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nƣớc luôn quan tâm đến sự phát triển của ngành du lịch: Hiến pháp nă m 1992 quy định “Nhà nƣớc và xã hội phát triển du lịch, mở rộng hoạt động du lịch trong nƣớc và du lịch quốc tế.”. Chính phủ xác định du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, phát triển du lịch là phƣơng hƣớng chiến lƣợc quan trọng trong đƣờng lối phát triển kinh tế, xã hội nƣớc ta. Phát triển du lịch nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiệ n đại hoá đất nƣớc, khuyến khích các thành phần kinh tế kinh doanh du lịch phát triển dƣới sự quản lý thống nhất của nhà nƣớc. Trong hoạt động kinh doanh du lịch thì hoạt động kinh doanh lữ hành, đặc biệt là hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế hết sức quan trọng. Tính đến nay, hoạt đông kinh doanh lữ hành quốc tế đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, không phải không gặp khó khăn trong quá trình phát triển và hội nhập toàn cầu. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu và từ những kiế n thức thu đƣợc trong quá trình học tập và thực tế, em đã chọn đề tài: “Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế tại Việt Nam giai đoạn 2000-2007” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC