Khóa luận Hoạt động thu hút khách tham quan của bảo tàng chiến thắng b52

Hội đồng Quốc tếcác Bảo tàng – ICOM đưa ra định nghĩa mới nhất về bảo tàng được thông qua tại kỳhọp thứ20 của ICOM tại Seoul (Hàn Quốc) tháng 10 năm 2004 nhưsau: “ Bảo tàng là một thiết chếphi lợi nhuận, hoạt động thường xuyên, mởcửa đón công chúng đến xem, phục vụcho xã hội và sựphát triển của xã hội. Bảo tàng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, thông tin và trưng bày các bằng chứng vật thểvà phi vật thểvềcon người và môi trường của con người vì mục đích nghiên cứu, giáo dục và thưởng thức”. Tại Điều 47 Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi, bổsung năm 2009 của Việt Nam, bảo tàng được định nghĩa nhưsau : “Bảo tàng là nơi bảo quản và trưng bày các sưu tập vềlịch sửtựnhiên và xã hội (sau đây gọi là sưu tập) nhằm phục vụnhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụvăn hóa của nhân dân”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC