Khóa luận Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

Trong tình hình kinh tế nƣớc ta hiện nay đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm sâu sắc đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Các nhà đầu tƣ luôn tìm kiếm và nghiên cứu làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhƣng mang lại lợi nhuận cao. Vì vậy muốn sản phẩm của mình chiếm lĩnh trên thị trƣờng các Công ty thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đang phải thử thách và đọ sức trên thị trƣờng hàng hóa trong nƣớc và hàng hóa ngoại nhập. Trong cuộc đấu tranh đó, tất yếu sẽ không có chỗ đứng cho những doanh nghiệp mà hàng hóa của họ kém chất lƣợng và không phù hợp với thị hiếu ngƣời tiêu dùng. Các chủ doanh nghiệp muốn biết sau quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đạt đƣợc kết quả thu vào hay chi ra là bao nhiêu, lãi hay lỗ. Do đó, sau khi doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm thì phải bán sản phẩm để thu hồi vốn để tiếp tục đầu tƣ và sản xuất. Mà muốn sản phẩm đến đƣợc với khách hàng thì doanh nghiệp phải tìm kiếm những doanh nghiệp khác có vai trò trung gian này có chức năng thƣơng mại dịch vụ để đƣa ra sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả. Đó là quá trình mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, chúng ta phải tìm hiểu xem tổng doanh thu bán hàng hóa, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà nƣớc. Từ đó so sánh với doanh thu chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để xác định kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Để thực hiện những công việc ấy cần phải có một bộ phận chuyên môn theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Bộ phận đó chính là kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nên tôi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Quỳnh Tứ Ly SVTH: Trịnh Thị Dương 2 chọn chuyên đề “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC