Khóa luận Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại – xây dựng Hiệp Á

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trƣớc hết đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có hiệu quả. Để làm đƣợc điều đó mỗi doanh nghiệp cần phải hiểu rõ chính mình trên mọi phƣơng diện khác nhau, phải thƣờng xuyên theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày, phải biết cách nắm bắt thông tin chính xác, khách quan, cụ thể. Chính vì thế, việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp đƣợc các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả ho ạt động kinh doanh sẽ có điều kiện để tồn tại và phát triển. Ngƣợc lại, nếu doanh nghiệp nào kinh doanh không hiệu quả, xác định không chính xác kết quả kinh doanh thì sớm muộn sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Trong một doanh nghiệp, bộ phận kế toán đảm nhận việc ghi nhận thông tin về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.Việc ghi nhận các vấn đề trên kịp thời, phù hợp sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp nhà quản trị có cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra những chiến lƣợc quan trọng để giúp doanh nghiệp phát triển trong tƣơng lai. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại – Xây dựng Hiệp Á, em quyết định chọn đề tài “Kế Toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thƣơng Mại – Xây Dựng Hiệp Á” để làm khóa luận tốt nghiệp. Qua đó củng cố thêm kiến thức của mình và đóng góp thêm những biện pháp thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC