Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài

Đề tài “ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài” gồm 3 phần: -Phần I là phần mở đầu, chủ yếu giới thiệu về lý do chọn đề tài, phạm vi tìm hiểu và cách thức nghiên cứu đề tài. -Phần II là phần nội dung và kết quả nghiên cứu. Phần này gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm các khái niệm và phương thức hạch toán của các tài khoản kế toán liên quan đến công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả. Chương 2: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm: giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình lao động, tình hình tài sản và nguồn vốn, tình hình kết quả kinh doanh. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán và quy trình hạch toán doanh thu, hạch toán các chi phí phát sinh liên quan và cuối cùng là xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Tài. Chương 3: Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty bao gồm việc đánh giá về ưu điểm, nhược điểm của bộ máy tổ chức kế toán, công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty , đồng thời đưa ra những biện pháp nhằm cải thiện những nhược điểm và phát huy những ưu điểm trong công tác tổ chức bộ máy kế toán, công tác hạch toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiên Tài. -Phần III: Kết luận và kiến nghị. Bao gồm việc đánh giá tổng quát về những mặt đạt được và chưa đạt được của đề tài và đưa ra những kiến nghị nhằm đạt hiệu quả tốt hơn trong quá trình nghiên cứu đề tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC