Khóa luận Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương giang resort & Spa

Du lịch đang là thế mạnh của Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp luôn có các chính sách để cải thiện tình hình kinh doanh của mình. Việc quản lý các doanh nghiệp du lịch là rất cần thiết. Chỉ tiêu doanh thu cung cấp cho các nhà quản trị bên trong và bên ngoài doanh nghiệp những căn cứ đánh giá một cách khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, cũng như tình hình tiêu thụ của các chủng loại mặt hàng. Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức công tác kế toán xác định KQKD một cách khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả, đánh giá theo dõi được hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận. Nhận thấy được vai trò quan trọng của doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, tôi đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài này tập trung tìm hiểu các chứng từ và cách hạch toán, các sổ sách liên quan đến doanh thu và các chi phí để từ đó xác định kết quả kinh doanh của khách sạn Hương Giang Resort & Spa trong một kỳ kế toán nhất định. Thông qua đó, người viết sử dụng lượng kiến thức hạn chế của mình để đưa ra một số đánh giá, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang. Kết cấu của khóa luận bao gồm: - Phần I: Đặt vấn đề - Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu (gồm có 3 chương) + Chương 1: Tổng quan về kế toán doanh thu và xác định KQKD trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ + Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa + Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện chung về tình hình công tác kế toán doanh thu và xác định KQKD tại khách sạn Hương Giang Resort & Spa - Phần III: Kết luận và kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC