Khóa luận Kế toán tài sản cố định hữu hình và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Trang Việt Phát

Với xu hƣớng phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều phải tự xây dựng cho mình những chiến lƣợc nhất định để có thể tồn tại và phát triển. Một doanh muốn hoạt động tốt phải có sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: con ngƣời, tƣ liệu lao động và đối tƣợng lao động. Tƣ liệu lao động chính là những phƣơng tiện vật chất ngƣời lao động sử dụng để tác động vào đối tƣợng lao động, trong đó tài sản cố định đống góp vai trò quan trọng nhất. Do đó, việc phát huy và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng của TSCĐ trong doanh nghiệp,nên đề tài hạch toán TSCĐ và phân tích tình hình sử dụng TSCĐ hữu hình là đề tài mang tính cấp thiết. Mục đích của đề tài là hệ thống hóacác lý luận về TSCĐ hữu hình, công tác kế toán TSCĐ hữu hình, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH Trang Việt Phát.từ đó đƣa ra những kết luận và giải pháp có tính thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty . để thực hiện đƣợc mục tiêu , đề tài đƣợc tiến hành nghiên cứu nhƣ sau: Đọc , tổng hợp phân tích thông tin từ giáo trình , sách báo và các tài liệu có liên quan tới đề tài và đơn vị thực tập. Khi đƣợc công ty cung cấp số liệu, tiến hành xử lý số liệu. tiếp đó sử dụng phƣơng pháp phân tích, so sánh và đƣa ra nhận xét về công tác kế toán hạch toán TSCĐ hữu hình tại công ty TNHH Trang Việt Phát từ đó đƣa ra các giải pháp và kết luận mang tính thực t

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC