Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Khôi Ánh

Xây dựng cơ bản là nghành sản xuất độc lập tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Nó quyết định quy mô và trình độ kĩ thuật của xã hội, của đất nước nói chung và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay nói riêng. Hiện nay các doanh nghiệp xây lắp hoạt động chủ yếu theo hình thức đấu thầu do đó đối với bất cứ một doanh nghiệp nào để có thể trúng thầu xây dựng một công trình, hạng mục công trình thì doanh nghiệp đó phải xây dựng một giá thầu hợp lý. Mặt khác cũng như tất cả các doanh nghiệp khác mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp xây lắp đó là lợi nhuận, do đó mà việc quản lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm luôn là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm. Kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp thông tin tài chính cho nhà quản lý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tạo ra lợi nhuận, đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của thị trường . Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng trong công tác kế toán và có ý nghĩa quan trọng trong doanh nghiệp xây lắp. Thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp giúp cho nhà quản lý phân tích đánh giá tình hình thực hiện định mức chi phí, tình hình sử dụng tài sản vật tư, máy móc,.là tiết kiệm hay lãng phí từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu để nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, đưa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC