Khóa luận Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên mường của người Thái đen tại Sơn La

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với nhiều bản sắc văn hoá riêng của từng dân tộc. Việc bảo tồn các di sản văn hoá là một việc làm rất quan trọng và cần thiết. Nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao không ngừng tinh thần yêu nước và ý thức làm chủ tập thể Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác siêu tầm, khai thác, phục hồi và phát huy vốn văn hoá truyền thống của các dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang hước vào thời kỳ công nhiệp hoá - hiện đại hoá, “ Xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” theo định hướng của Đảng. Việc tìm hiểu và đánh giá đặc trưng văn hoá của các dân tộc là một việc làm hết sức quan trọng. Việc chọn đề tài “ Khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái đen tại Sơn La” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn. Do lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian gắn bó với tôn giáo, lễ hội vừa là nhu cầu tâm linh, vừa là một loại hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp, lắng đọng nhiều tầng lớp như văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng Với khuynh hướng phục hồi lễ hội trong những năm gần đây, có rất nhiều công trình khoa học về đề tài này. Nhưng lễ hội “Xên Mường” vẫn còn ít được tìm hiểu, nghiên cứu một cách cụ thể.Trong khi đó điều kiện đất nước đang chuyển mạnh sang nền kinh tế nhiều thành phần trong cơ chế thị trường hiện nay, nhiều giá trị văn hoá truyền thống quý báu bị mai một. Bởi vậy, làm sao và làm như thế nào để một mặt vừa thực hiện tốt chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời vừa giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống đang là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC