Khóa luận Một số biện pháp nhằm gia tăng nguồn vốn huy động tiền gửi tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thị xã Vĩnh Long

I. Lý do chọn đề tài: Bất cứ quốc gia nào muốn phát triển đều phải cần có vốn, có vốn để đầu tư, xây dựng mới, phát triển hàng hoá - dịch vụ, để tạo ra của cải vật chất cho xã hội và tạo ra công ăn việc làm. Nước ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế vẫn còn đang trong giai đoạn thực hiện các chính sách đổi mới nhằm tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ, đưa nước ta thành một nước công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nền kinh tế cần phát triển ổn định, vững chắc, phấn đấu đạt được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế kế hoạch đã đề ra. Muốn vậy chúng ta phải có một nguồn vốn to lớn để đầu tư vào kinh tế. Vốn được xác định vừa là mục tiêu vừa là giải pháp để phát triển kinh tế. Những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển và ổn định. Đạt được như thế chúng ta không thể không thừa nhận vai trò tích cực của ngành ngân hàng. Khi nền kinh tế phát triển, các thành phần kinh tế hoạt động sôi nổi thì vai trò của ngân hàng càng được phát huy, đặc biệt là quá trình tạo và phân phối vốn cho nền kinh tế. Nguồn vốn để phát triển nền kinh tế được tạo lập từ hệ thống ngân hàng là chủ yếu, mà nguồn vốn tự có của ngân hàng thì quá ít, chiếm tỷ lệ <10% tổng số vốn hoạt động của ngân hàng, chủ yếu là từ nguồn vốn huy động tiền gửi của các cá nhân và tổ chức kinh tế. Vì vậy công tác huy động vốn tiền gửi luôn đóng vai trò quan trọng, nó ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng. Chính vì tầm quan trọng của nguồn vốn tiền gửi nên em chọn đề tài: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIA TĂNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ XÃ VĨNH LONG” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình. II. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu: Phân tích, đánh giá hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Thị xã Vĩnh Long. Đề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT chi nhánh Thị xã Vĩnh Long. Do thời gian thực tập có hạn so với thời gian đã học và do hạn chế khả năng của bản thân nên em không thể nghiên cứu hết được tất cả các nghiệp vụ của ngân hàng. Trong điều kiện cho phép cũng như hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT chi nhánh Thị xã Vĩnh Long nên em chỉ tập trung vào những vấn đề thật sự cần thiết liên quan đến hoạt động huy động vốn. Số liệu sử dụng trong đề tài được lấy từ Phòng tín dụng của Ngân hàng trong 3 năm, từ năm 2001 đến năm 2003. III. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu theo phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu thực tế tại Ngân hàng kết hợp với lý thuyết học, những thông tin thu thập qua báo chí, sách vở, các văn bản báo cáo của Ngân hàng và thông qua việc tiếp xúc thực tế tại Ngân hàng. Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối và tỷ trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. IV. Kết cấu khóa luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của khóa luận được trình bày thành ba chương: Chương 1: Lý luận tổng quan về NHTM và vai trò nguồn vốn huy động tiền gửi của NHTM. Chương 2: Thực trạng huy động nguồn vốn tiền gửi tại NHNo&PTNT chi nhánh Thị xã Vĩnh Long. Chương 3: Một số biện pháp nhằm gia tăng nguồn vốn huy động tiền gửi tại NHNo&PTNT chi nhánh Thị xã Vĩnh Long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC