Khóa luận Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà

1. Lý do chọn đề tài Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang phát triển theo hướng đa dạng hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Đứng trước những cơ hội và thách thức mới, năng lực quản lý hành chính của nhà nước đóng một vai trò quan trọng. Vấn đề đổi mới để nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước là một yêu cầu mang tính khách quan, thường xuyên và cần được thực hiện cả về chiều rộng và chiều sâu. Cùng với sự nghiệp đổi mới tổ chức và hoạt động của nhà nước thì vấn đề nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở UBND cấp huyện – cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là một tất yếu khách quan. Văn phòng là bộ phận rất quan trọng và không thể thiếu trong mỗi tổ chức, cơ quan. Văn phòng là trung tâm quản lý, điều hành của cơ quan, là cánh tay phải đắc lực của lãnh đạo. Trong tổ chức bộ máy nhà Nước, văn phòng - dù ở cấp nào và lĩnh vực nào cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý của nhà Nước, góp phần thúc đẩy sự đổi mới, hoàn thiện của đất nước phù hợp với xu hướng chung của thời đại. Huyện Đầm Hà là một huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh, được tái lập theo Nghị định số 59/2001/NĐ – CP về việc chia huyện Quảng Hà – tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Đầm Hà và Hải Hà. Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc cho Thường trực HĐND và UBND huyện. Hoạt động văn phòng của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà với các nghiệp vụ: thông tin, văn thư, lưu trữ, xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức giao tiếp. đã thực sự là cánh tay phải đắc lực góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và năng lực quản lý của cơ quan nhà nước cấp huyện, là cầu nối thông tin, cánh cửa giao tiếp giữa nhân dân và Nhà nước. Qua thời gian thực tập tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà, nhận thức được vai trò quan trọng của Văn phòng và nhận thấy trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu lý luận về văn phòng, song chưa có nghiên cứu nào về Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà, do đó em mạnh dạn chọn đề tài : “ Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Đầm Hà”, với mong muốn đóng góp những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng, thực hiện tốt chức năng của mình góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. 2. Mục đích nghiên cứu Các mục đích cơ bản của khóa luận này là: 1- Khảo cứu lý luận về văn phòng và hoạt động văn phòng. 2- Đánh giá thực tiễn hoạt động văn phòng ở Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà để thấy được những thành tựu và hạn chế. 3- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Do thời gian có hạn nên khoá luận chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động văn phòng ở Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010. Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là : Hoạt động văn phòng, mặc dù một số vấn đề như Văn phòng và Quản trị văn phòng cũng được đưa vào để phục vụ đối chiếu. 4. Giả thuyết nghiên cứu Một là, Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà đóng một vai trò quan trọng đối với việc đạt được hiệu quả quản lý, điều hành của UBND huyện Đầm Hà. Hai là, hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà cần được tiếp tục đổi mới để góp phần thiết thực và hiệu quả hơn vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện. Ba là, để hoạt động có hiệu quả thì có rất nhiều biện pháp, song các biện pháp này phải phù hợp với thực tiễn của văn phòng và đồng bộ với nhau. 5. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu này vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và một số phương pháp cụ thể như: khảo sát, phân tích, đối chiếu, so sánh, thống kê, tổng hợp 6. Bố cục của khoá luận *Kết cấu của khoá luận gồm 3 phần: Phần mở đầu. Phần nội dung: Gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về văn phòng và hoạt động văn phòng Chương 2: Thực tiễn hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà. Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đầm Hà. Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC