Khóa luận Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ

Nhân tố để có thể giúp cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt các kế hoạch đề ra đó chính là con người. Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, em nhận thấy công ty vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định trong công tác quản trị nhận lực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC