Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp tư nhân Phương Chi

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay nền kinh tế Việt Nam đã từng bước tiến sâu vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hội nhập cùng nền kinh tế trong khu vực và nhiều nước trên thế giới. Thực tế là nền kinh tế Việt Nam đã cố gắng hoàn thiện mình để gia nhập vào WTO trong năm 2005. Để có khả năng hội nhập toàn cầu các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chú trọng công tác quản trị nhân sự trong tổ chức, bên cạnh đó việc nghiên cứu mô hình quản lý của nhiều công ty lớn trên thế giới để dần dần hoàn thiện cơ chế quản lý của mình. Đó cũng là mục tiêu và tiêu chí mà các doanh nghiệp Việt Nam phải chú trọng trên con đường phát triển và hội nhập. Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy, quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào và có mặt ở tất cả phòng ban, các đơn vị. Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất kỳ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong doanh nghiệp, mỗi con người là một thế giới riêng biệt, nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp các tổ chức, các doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. Công tác quản trị nhân sự là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành bại của một doanh nghiệp hay một tổ chức. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của vai trò quản trị nhân sự trong bất cứ một doanh nghiệp nào cho nên tôi đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi” để làm đề tài nghiên cứu của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị nhân sự tại doanh nghiệp. - Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại doanh nghiệp. Các giải pháp bao gồm: + Cải thiện công tác hoạch định và tuyển chọn nhân sự. + Nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự. + Tin học hóa ứng dụng vào công tác quản trị nhân sự. + Giải pháp để khắc phục những tồn tại, yếu kém về công tác đãi ngộ nhân sự. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: là đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ thừa hành và công nhân trực tiếp sản xuất để phân tích. - Phạm vi nghiên cứu: + Bộ phận trực thuộc doanh nghiệp được chọn nghiên cứu là Phòng tổ chức nhân sự. + Thời điểm để thu thập số liệu nghiên cứu là năm 2008 đến năm 2010 4. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận này, tôi chủ yếu sử dụng phương pháp: - Phân tích tổng hợp. - Thống kê 5. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương. Chương 1: Tóm tắt cơ sở lý luận về quản trị nhân sự Nội dung của chương 1, trình bày về các khái niệm về quản trị nhân sự, công tác hoạch định, tuyển chọn nhân sự, đào tạo và phát triển nhân sự, chính sách đãi ngộ cũng như các yếu tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự. Chương 2: Một số nhận xét về thực trạng công tác quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi Ở chương 2, chủ yếu tôi phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi. Mục tiêu là đánh giá về hoạt động quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi. Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi Ở chương 3, kết hợp lý thuyết chương 1 và những vấn đề tồn đọng của công tác quản trị nhân sự đã được xác định ở chương 2, từ đó tôi đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại DNTN Phương Chi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC