Khóa luận Nghiên cứu chế tạo nhựa dễ phân hủy sinh học đi từ tinh bột sắn dựa trên nền nhựa PVA

Vật liệu polyme với sự phong phú về chủng loại và đa dạng về tính chất đã có mặt khắp mọi lĩnh vực của cuộc sống. Theo số liệu năm 1996, mức tiêu thụ vật liệu polyme bình quân tính theo đầu ngƣời tại các nƣớc công nghiệp phát triển khoảng gần 100 kg/năm và tại các nƣớc đang phát triển từ 1 đến 10 kg/năm. Sự phát triển mạnh mẽ của vật liệu polyme cũng kèm theo những vấn đề liên quan đến môi trƣờng cần phải giải quyết. Lƣợng phế thải từ vật liệu polyme càng ngày càng tăng, ƣớc tính từ 20 đến 30 triệu tấn/năm trên toàn thế giới. Những dạng phế thải từ nhựa nhiệt dẻo nhƣ polyetylen, polypropylen, polystyren, polyvinyl clorua, hay các s ản phẩm từ nhựa nhiệt rắn nhƣ epoxi, polyeste không no, polyuretan và các ch ế phẩm từ cao su khi bị thải ra ảnh hƣởng nặng nề đến môi trƣờng do chúng tồn tại trong đất thời gian khá lâu rất khó phân hủy. Nếu đem chôn lấp vừa tốn diện tích đất vừa gây ô nhiễm cho nguồn nƣớc và đất. Nếu dùng phƣơng pháp đốt cũng tốn kém và còn gây ô nhiễm môi trƣờng do khói bụi, làm suy giảm tầng ozon và sinh ra các chất độc hại hữu cơ khó phân hủy. Nếu dùng phƣơng pháp tái sinh thì cũng thu đƣợc sản phẩm có chất lƣợng không cao, mà giá thành lại không phải là thấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC