Khóa luận Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nuớc

Khoảng 71% với 361 triệu km 2 bề mặt trái đất đƣợc bao phủ bởi nƣớc. Nƣớc là dạng vật chất rất cần cho tất cả các sinh vật sống trên Trái Đất. Nƣớc có nhiệt hoá hơi, đóng băng và ngƣng kết tƣơng đối gần nhau, vì vậy nƣớc tồn tại trên Trái Đất ở cả ba dạng: rắn, lỏng và hơi. Ngƣời ta đã phát hiện thấy khoảng 80% loại bệnh tật của con ngƣời có liên quan đến chất lƣợng của nguồn nƣớc dùng cho sinh hoạt. Vì vậy chất lƣợng nƣớc có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Các nguồn nƣớc đƣợc sử dụng chủ yếu là nƣớc mặt và nƣớc ngầm đã qua xử lý hoặc sử dụng trực tiếp. Phần lớn chúng đều bị ô nhiễm bởi các tạp chất với thành phần và mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý, đặc thù sản xuất, sinh hoạt của từng vùng và phụ thuộc vào địa hình mà nó chảy qua hay vị trí tích tụ. Ngày nay, với sự phát triển của nền công nghiệp, quá trình đô thị hoá và bùng nổ dân số đã làm cho nguồn nƣớc tự nhiên ngày càng cạn kiệt và ngày càng ô nhiễm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC