Khóa luận Nghiên cứu định lợng đồng thời adenosin và allopurinol trong dung dịch wisconsin -A bằng phơng pháp quang phổ cộng tính

Trongyhọchiệnđạighéptạng là phơngphápchữabệnhhữu hiệu. -DungdịchWisconsinVlà dungdịchđểrửavàbảoquảntạng ghépdạngWisconsin. - Dungdịch WisconsinVđợcđónggóithành 2đơnvịthành phẩmriêngbiệt. -TrongdungdịchWisconsinAadenosinvàallopurinollà các hợpchấthữucơcóhàmlợngnhỏnhngcóvaitròquantrọng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC