Khóa luận Nghiên cứu hệ thống lái

Hệthốngl áicủaxe cơgiớicóchứcnăng điềukhiểnquỹ đạochuyển độngcủa xe. Vi ệc điềukhi ểnqu ỹ đạochuyển dộngcủaxe c ót h ểl àduy tr ìph ương chuyển độnghoặcthay đổiphương chuyển độnghiệntạicủaxe. Hai quátrình này đượcg ọichung l àquay v òngxe.Việcquay v òngxe c ơgi ớihi ệnnay có thể đượcthựchiệnbằngcácphương phápsau đây : 1.1.1 Xoay cácbánhdẫnhướng: 1.1.2.Truyềncácmomen quay cótrịsốkhácnhau đếncácbánhxe chủ động ởbên tráivàbên phải. 1.1.3. Kếthợp đồngthờicảhai phương pháptrên. Phương pháp quay các bánh xe dẫn hướng để quay v òng xe c ơgi ới được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Phương pháp thay đổi hướng momen ở các bánh xe ch ủ động th ường áp dụng cho các loại xe c ơgi ới bánh xích. Đối với xe bánh xích, có th ể kết hợp việc truyền momen khác nhau đ ến các bánh chủ động ở hai b ên của xe với việc hãm các bánh xe phía g ần tâm quay v òng để quay vòng trên di ện tích rất nhỏ ,th ậm chí c óth ểquay v òngxe t ạich ỗ. Phương phápquay v òngbằngcáchkếthợpquay bánhdẫnhướngvàthay đổi momen kéo cácb ánhch ủ động đôi khi đượcsửd ụngcho lo ạixe ch ăm sóc cây trồngvớiyêu cầuquay vòngtrên mộtdiệntíchrấtnhỏ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC