Khóa luận Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử lý yếm khí nước thải sản xuất bún bằng thiết bị uasb

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Khảo sát đặc trƣng nƣớc thải sản xuất bún tại làng nghề Đình Đông- Hải Phòng. - Khảo sát ảnh hƣởng của pH, thời gian lƣu, tải trọng COD tới hiệu quả xử lý của quá trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC