Khóa luận Nghiên cứu phản ứng oxi hoá - Khử trong chương trình hoá học phổ thông

- Xuất phát từyêu cầu của sựnghiệp giáo dục, thực trạng giảng dạy bộmôn hóa học ởcấp trung học phổthông đòi hỏi người giáo viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi m ới phương pháp dạy học nhằm giúp học sinh tiếp thu tri thức một cách tốt nhất. - Phản ứng oxi hóa - khửlà lo ại phản ứng quan trọng và xuyên suốt trong chương trình hóa học phổthông. Kiến thức vềphản ứng oxi hoá - khử được vận dụng phổ biến trong dạy học cũng nhưtrong đời sống. Vậy, phản ứng oxi hóa - khửlà ph ản ứng thếnào? Phân loại chúng trong hóa học vô cơ, hữu cơra sao? So sánh sựkhác nhau cơbản giữa phản ứng oxi hóa – khửvà các phản ứng khác; làm thếnào có thểnhận biết được phản ứng oxi hóa – khửvà các phản ứng thông thường cũng nhưcác bước lập phương trình phản ứng. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa – khử, ph ản ứng oxi hóa - khử được nghiên cứu và phát triển nhưth ếnào từchương trình trung học cơsởsang chương trình trung học phổ thông. Khi nắm rõ các nội dung trên, giáo viên sẽvận dụng phản ứng oxi hoá - khử trong dạy hóa học ởphổthông được tốt hơn. - Hóa học là khoa học thực nghiệm, giáo viên không chỉdạy cho học sinh cách tiếp thu tri thức mà còn phải rèn luy ện cho học sinh khảnăng vận dụng các kiến thức hoá học đểgiải thích các hiện tượng trong thực tiễn như: tất cảcác phản ứng cháy, các phản ứng tạo ra dòng điện trong pin, ắcquy Các phản ứng xảy ra trong cơthể người nhưsựoxi hóa glucôzơthành khí cacbônic và h ơi nước Tất cảcác hiện tượng hoá học trên đều dùng các kiến thức của phản ứng oxi hoá - khử đểgiải thích. Do vậy, chúng tôi chọn đềtài “ Nghiên cứu phản ứng oxi hoá - khửtrong chương trình hoá học phổthông “ làm nội dung nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC