Khóa luận Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị bằng bãi lọc ngầm

Nước thải là nước đã qua quá trình sử dụng của con người và được con người thải ra môi trường. Thành phần của nước thải bao gồm các tạp chất vô cơ, hữu cơ, vi sinh vật. Khi đi vào môi trường, sẽ tác động tiêu cực tới môi trường như gây mùi hôi thối, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật, gây biến đổi tính chất môi trường tiếp nhận. - Nước thải đô thị là nước được thải ra sau các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, tự nhiên trên phạm vi đô thị, gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa. - Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của các cộng đồng dân cư từ khu vực đô thị, trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, cơ quan công sở

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC