Khóa luận Phân loại và phương pháp giải bài tập điện động lực vĩ mô

Bài tập vật lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận thức và phát triển năng lực tưduy của người học, giúp cho người học ôn tập đào sâu mởrộng kiến thức, rèn luyện kỹnăng, kỹxảo ứng dụng vật lý vào thực tiễn, góp phần phát triển tư duy sáng tạo. Vì vậy, phân loại và đềra phương pháp giải bài tập vật lý là việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sinh viên sưphạm. Vật lý học hình thành bằng con đường thực nghiệm nên tính chất cơbản của nó là thực nghiệm. Và đểbiểu diễn các quy luật vật lý, trình bày nó một cách chính xác, chặt chẽtrong những quan hệ định lượng phải dùng phương pháp toán học. Vật lý lý thuyết là sựkết hợp giữa phương pháp thực nghiệm và toán học. Nhưvậy, vật lý lý thuyết có nội dung vật lý và phương pháp toán học. Điện động lực học là một môn học của vật lý lý thuyết, nên cũng có những đặc điểm đó. Điện động lực vĩmô nghiên cứu và biểu diễn những quy luật tổng quát nhất của trường điện từvà tương quan của nó với nguồn gây ra trường. Sau khi học xong học phần Điện động lực, tôi cảm thấy đây là môn học tương đối khó. Nguyên nhân, đây là môn học mới, có nhiều hiện tượng, khái niệm, định luật, mới. Ngoài ra, muốn làm được bài tập Điện động lực, chúng ta phải biết được quy luật, bản chất vật lý và phải biết sửdụng phương pháp toán học (phương trình, hàm số, phép tính vi tích phân, các toán tử, phương pháp gần đúng, ). Trong khi vốn kiến thức vềtoán học thì hạn chế. Nên việc tìm ra một phương pháp giải cho bài tập Điện động lực là khó khăn. Với mục đích tìm hiểu sựtương ứng giữa những hiện tượng vật lý có tính quy luật (được biểu diễn dưới dạng những bài tập) với những mô hình toán học cụthể, để qua đó xây dựng khảnăng đoán nhận ý nghĩa vật lý của các mô hình toán học trong Điện động lực học nói riêng và vật lý lý thuyết nói chung mà tôi đã chọn đềtài: ”Phân loại và phương pháp giải bài tập Điện động lực học vĩmô”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC