Khóa luận Phân tích đánh giá tải trọng ô nhiễm của nước thải tái chế giấy làng nghề yên phong - Bắc Ninh và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp

Bắ c Ninh là mộ t tỉ nh thuộ c đồ ng bằ ng Bắ c Bộ , nằ m gọ n trong vùng châu thổ sông Hồ ng có diệ n tích tự nhiên không lớn v{ được xế p là tỉ nh có diệ n tích tự nhiên nhỏ nhấ t nước ta: 822,71 km 2 . Trên đị a bàn tỉ nh có 62 làng nghề trong đó có 30 l{ng nghề truyề n thố ng và 32 làng nghề mới với nhiề u nhóm làng nghề khác nhau. Sự phát triể n làng nghề đem lạ i sự thay đổ i đ|ng kể cho thu nhậ p củ a người dân cả i thiệ n nề n kinh tế . Trong những nghành nghề trên phả i kể đế n các làng nghề tái chế giấ y tạ i Phong Khê. Hiệ n nay trên đị a bàn xã Phong Khê, huyệ n Yên Phong thành phố Bắ c Ninh có 184 doanh nghiệ p với tổ ng số 2.200 hộ dân chuyên sả n xuấ t các loạ i sả n phẩ m giấ y vệ sinh, khăn ăn, giấ y Kráp, giấ y vở họ c sinh.Chỉ tính riêng năm 2010, l{ng nghề giấ y Phong Khê sả n xuấ t 210.000 tấ n sả n phẩ m giấ y các loạ i. Vì thế mà vấ n đề ô nhiễ m môi trường nơi đ}y rấ t đa dạ ng: nước thả i, khí thả i và chấ t thả i rắ n đang l{ vấ n đề đang rấ t được quan tâm. Mặ t khác trong những năm gầ n đ}y, c|c doanh nghiệ p, cơsở sả n xuấ t giấ y ở Phong Khê đ~ đầ u tưdây chuyề n tiên tiế n vào sả n xuấ t cho phép tăng mức sả n lượng để gia tăng thu nhậ p đồ ng thời cũng gia tăng thêm chấ t thả i. Do đó, môi trường trên đị a bàn xã Phong Khê đang phả i đố i mặ t với thực trạ ng ô nhiễ m.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC