Khóa luận Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tân Hồng

Quá trình phát triển kinh tế nước ta trong những năm gần đây cho thấy, nông nghiệp nông thôn giữ vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều quyết sách quan trọng đối với nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là từ sau Nghị quyết 10 năm 1988, Nghị quyết 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII ngày 10/06/1993. Hơn 15 năm qua, các ngân hàng thương mại Nhà nước, trong đó có NHNo & PTNT Việt Nam đã nổ lực hết mình, đóng vai trò chủ lực trong sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, vì sự phồn thịnh của bà con nông dân. Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Tân Hồng là chi nhánh cấp 2 của NHNo & PTNT Việt Nam. Với chức năng là tập trung và phân phối nguồn vốn cho tất cả các các thành phần kinh tế đặc biệt là hộ sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện được chức năng xã hội của mình, Ngân hàng cần phải có lợi nhuận để bù đắp chi phí, rủi ro và mở rộng tín dụng, cải tiến các dịch vụ. Cũng giống như các ngân hàng thương mại khác, nguồn thu nhập chính của Ngân hàng là từ hoạt động tín dụng mà hoạt động này sẽ gặp rủi ro khi không thu hồi được vốn. Vì vậy, qua việc phân tích hoạt động tín dụng sẽ giúp cho Ngân hàng thấy được nguyên nhân tăng, giảm của doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn. Từ đó, sẽ phát huy ưu điểm và khắc phục những nhược điểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho Ngân hàng. Nội dung phân tích của đề tài gồm 5 chương: - Chương 1: Mở đầu. - Chương 2: Cơ sở lý luận. - Chương 3: Giới thiệu về NHNo & PTNT Huyện Tân Hồng. - Chương 4: Phân tích hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Huyện Tân Hồng. - Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC