Khóa luận Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần cảng Vật Cách

Ngày nay, quản trị tài chính đối với các doanh nghiệp rất quan trọng. Bởi vì, muốn doanh nghiệp của mình tồn tại và phát triển doanh nghiệp cần kinh doanh có lãi. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng và mục tiêu sử dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, vật lực và doanh nghiệp cần nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, điều này chỉ thực hiện được khi tổ chức dựa trên cơ sở của một quá trình phân tích kinh doanh. Vì vậy, tài chính doanh nghiệp giữ một vai trò hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và phương hướng phát triển của Công ty. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty cổ phần Cảng Vật Cách, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích tài chính và biện pháp cải thiện tình tình hình tài chính tại CTCP Cảng Vật Cách”. Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu các báo tài chính qua các năm: 2007, 2008 để thấy được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty. Kết cấu của khoá luận gồm 3 phần. Cụ thể: Phần 1: Cơ sở lý luận chung về tài chính doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Vật Cách. Phần 3: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của CTCP Cảng Vật Cách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC