Khóa luận Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hóa chất

Trong những năm gần đây, nền kinh tế của chúng ta đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Cùng với các ngành khác, ngành sản xuất công nghiệp và xây lắp đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Sự tồn tại của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lí của các nhà quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lí về tài chính. Từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ để đảm bảo không bị dán đoạn và có hiiẹu quả thì doanh nghiệp phải phân tích và đánh giá tình thình tài chính, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất kinh doanh mà không có quá trình phân tích tài chính thì sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh. Phân tích tài chính không chỉ giúp các nàh quản trị cải thiện tình hình tài chính mà còn giúp các nhà quản trị tìm ra hướng phát triển bền vững cho daonh nghiệp trong tương lai. Nhận thức được tầm quan trọng của phân tích tài chính trên thực tế và lí thuyết cùng với những kiến thức đã được học và sự hướng dẫn của Thạc sĩ Cao Thị Thu, em đã chọn viết khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Phân tích tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Lắp Hóa Chất”. Nội dung khóa luận của em gồm 3 phần: - Phần I: Những vấn đề lí luận chung vè tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp - Phần II: Phân tích tài chính tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Lắp Hóa Chất - Phần III: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Lắp Hóa Chất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC