Khóa luận Phân tích tài chính và một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH An Thịnh

Dù cho doanh nghiệp được tổ chức theo bất kì hình thức nào, kinh doanh theo lĩnh vực nào hiệu quả quản lý tài chính là một vấn đề trọng tâm quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích tài chính có thể nói là tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kinh tế. Phân tích tài chính không chỉ quan trọng với chủ doanh nghiệp nhằm đánh giá một cách toàn diện tình hình tài chính, khả năng sinh lợi khả năng quản lý vốn mà còn quan trong đối với các đối tượng liên quan khác nhằm đưa ra các quyết định tài trợ chính xác. Chính vì vậy mà việc phân tích tài chính là rất cần thiết nó giúp doanh nghiệp có thể nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp khắc phục để cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do tính quan trọng của phân tích tài chính và thực tế nghiên cứu, tìm hiểu ở công ty TNHH An Thịnh, em đã chọn thực hiện khoá luận với đề tài :”Phân tích tài chính và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH An Thịnh”. Khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận được bố cục thành 3 phần: Phần I : Lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính tại doanh nghiệp. Phần II : Phân tích tài chính tại công ty TNHH An Thịnh. Phần III : Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH An Thịnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC