Khóa luận Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng thương mại Vũ Nhi Vũ

Trong nền kinh tế đất nước, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một thành phần trong quần thể kinh tế ấy, là một đơn vị độc lập trong quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra hàng hóa – dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của con người. Hầu hết các doanh nghiệp đều muốn bỏ ra chi phí thấp nhất mà thu lại lợi nhuận tối đa. Để đạt được đều ấy thì mỗi doanh nghiệp cần phải chú trọng đến tình hình tài chính của chính mình. Tình hình tài chính của một doanh nghiệp là vấn đề được rất nhiều người quan tâm nhất là những người quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp đó. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính là một việc làm vô cùng cần thiết. Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính tín dụng của Nhà nước, vạch rõ khả năng tiềm tàng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Thông qua việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn, các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra những đề xuất các biện pháp cần thiết và có hiệu quả để khai thác tới mức cao nhất những khả năng tiềm tàng để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh. Tài liệu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp chủ yếu dựa vào các số liệu trên báo cáo tài chính được lập theo định kỳ trong đó bảng cân đối kế toán được sử dụng nhiều nhất trong việc phân tích vì nó phản ánh khá đâỳ đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của việc phân tích tình hình tài chính cho ta biết thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích. Vì vậy đây chính là lý do em chọn đề tài tốt nghiệp là: “Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế – Đầu tư – Xây dựng Vũ Nhi Vũ”. Khóa luận ngoại trừ phần mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương:  Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp: nói về những khái niệm, phương pháp, nội dung của phân tích tài chính.  Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Đầu tư – Xây dựng Vũ Nhi Vũ: như giới thiệu tổng quan về công ty và tình hình tài chính của công ty trong 3 năm.  Chương 3: Một số giải pháp cải thiện tình hình hoạt động tài chính của công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Đầu tư – Xây dựng Vũ Nhi Vũ: đưa ra những giải pháp và kiến nghị về tình hình tài chính công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC