Khóa luận Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa

Nông thôn và phát triển nông thôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Việt Nam với hơn 80% dân số sống ở nông thôn, nông nghiệp và nông thôn vẫn được xác định là mặt trận hàng đầu. Nhưng trước đây do cơ chế quản lý chưa phù hợp nên sản xuất nông nghiệp còn phát triển chậm. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn đã thúc đẩy nông thôn phát triển nhiều mặt. Số hộ gia đình đi vào sản xuất hàng hoá ngày càng nhiều, ở nhiều địa phương đã và đang hình thành các DNNVV. Kinh nghiệm của nhiều nơi đã và đang chứng tỏ kinh tế hộ, nông trại gia đình, DNNVV là loại hình kinh tế có hiệu quả nhất và là lực lượng kinh tế chủ yếu trong quá trình phát triển nền sản xuất hàng hoá và công nghiệp hoá nông thôn. Tuy nhiên, để các DNNVV ở nông thôn phát triển tốt và hoạt động có hiệu quả, các ngành, các cấp cần phải quan tâm giải quyết nhiều vấn đề liên quan. Phát triển DNNVV là sự nghiệp lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực của từng doanh nghiệp và sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt của Nhà nước. Việc thực hiện triệt để các công cụ quản lý vĩ mô trong điều kiện giữ vững sự ổn định về chính trị và kinh tế - xã hội, chắc chắn sẽ góp phần khuyến khích phát triển DNNVV, góp phần làm cho khu vực này ngày càng hoà nhập với quá trình phát triển, đi lên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu, trong những năm gần đây đang có những bước phát triển đáng khích lệ. Song, cũng phải thừa nhận rằng, chúng ta đã có một thời kỳ dài chưa thực sự chú ý đến DNNVV, chưa khai thác hết thế mạnh của loại hình doanh nghiệp này. Vì vậy các DNNVV hình thành và phát triển chưa mang tính đồng bộ và thống nhất. Ngày 23/11/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2001/NĐ - Chính phủ “Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa” cho thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam coi phát triển DNNVV là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đây thực sự là một chủ trương đúng và kịp thời, phù hợp với đặc điểm kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đầu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với đề tài “Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá”, người viết muốn tìm hiểu sâu hơn về tình hình phát triển DNNVV, đặc biệt là ở khu vực nông thôn Việt Nam, khu vực thu hút được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhằm đưa ra những giải pháp giúp cho quá trình phát triển DNNVV ở nông thôn Việt Nam được tiến hành một cách có hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC