Khóa luận Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán DTL

Như chúng t iết, hoạt ộng kiểm toán có lịch sử phát triển lâu dài và gắn liền với quá trình phát triển kinh tế- x hội.Để phục vụ cho nhu cầu dạng của xã hội, những lĩnh vực và loại hình kiểm toán khác nh u lần lượt hình thành và phát triển một cách mạnh mẽ.Trong nền kinh tế thị trường. iểm toán vốn là sự phát triển t t yếu củ chức n ng kiểm tr trong ngành quản l , nh t là trong iều kiện nhà nước pháp quyền thì y u cầu c ng kh i, minh ạch về th ng tin tài ch nh trở thành sự qu n tâm thường trực củ m i chủ thể quản l . Điều ó thúc y sự hìn h thành dịch vụ c ng chứng kiểm toán, thúc y sự gi t ng những i h i khắc khe về ộ trung thực, khách qu n ối với các th ng tin tài ch nh ược c ng ố, c iệt là các th ng tin về thực trạng tài ch nh củ các c ng ty cổ phần có cổ phiếu ược ni m yết tr n thị trường chứng khoán. Các th ng tin tài ch nh củ các do nh nghiệp ni m yết c ng là c n cứ ể các nhà ầu tư lự ch n và r quyết ịnh. Trong các cuộc kiểm toán thì phần lớn là kiểm toán áo cáo tài ch nh nhằm chứng minh sự trung thực và hợp l trong việc phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn c ng như tình hình và kết quả hoạt ộng kinh do nh củ do nh nghiệp ể phục vụ cho nhiều ối tượng và mục ch khác nh u. Do nh thu là một trong những khoản mục tr ng yếu tr n Báo Cáo Tài Ch nh cụ thể là Báo Cáo ết Quả Hoạt Động inh Do nh. Người sử dụng th ng tin tài chính quan tâm ến vì khoản mục này giúp h có thể ư r quyết ịnh về kinh doanh, ầu tư vào C ng ty và ánh giá khả n ng tạo r lợi nhuận. Tuy nhi n, ây c n là các khoản mục dễ xảy r gi n lận và s i sót khi khoản mục doanh thu ược xem là cơ sở ể thực hiện nghĩ vụ nộp thuế ối với Nhà nước, doanh nghiệp có thể thổi phồng lợi nhuận ể chạy theo thành t ch ho c hạ th p khi cần thiết và không thể thiếu ược trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Vì sự cần thiết ó mà em ch n thực hiện ề tài“Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán DTL”trong khóa luận tốt nghiệp này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC