Khóa luận Sử dụng chỉ số WQI buớc đầu đánh giá chất luợng nuớc một số sông tại Tuyên Quang

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Tìm hiểu về chỉ số WQI và tình hình điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tại tỉnh Tuyên Quang. Thu thập các thông tin tài liệu: kế thừa các kết quả có sẵn, thu thập, phân tích qua các báo cáo, đề tài nghiên cứu, các báo cáo đánh giá tác động môi trường. Xử lý số liệu thô và thông qua chỉ số WQI tính toán, đánh giá chất lượng nước cho từng con sông tại tỉnh Tuyên Quang trên từng năm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC