Khóa luận Tác động của chất lượng sản phẩm đến phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp

Lý do chọn đề tài Quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh và bao trùm lên tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường. Thị trường là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh tế. Nó góp phần thực hiện những bước chuyển cơ bản có ý nghĩa chiến lược trên bốn mặt có quan hệ hữu cơ với nhau từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để theo kịp với sự thay đổi đó, sau quá trình học tập tích lũy kiến thức chuyên ngành về bộ môn quản trị chất lượng cũng như sự bổ trợ của những môn khoa học kinh tế khác, cùng với sự bức thiết từ thực tế về tình hình phát triển kinh tế trong thời gian qua, vấn đề nổi cộm mà theo em là một sinh viên học chuyên ngành quản trị, em thấy vấn đề cần giải quyết đó là vấn đề: “Tác động của chất lượng sản phẩm đến phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp”.  Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của đề tài này là đưa ra một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh là khả thi và phù hợp với doanh nghiệp. cụ thể như sau :  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.  Đánh giá chung khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.  Đưa ra một số giải pháp chủ yếu đề nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.  Kết cấu khoá luận tốt nghiệp Kết cấu khoá luận tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có các phần sau : Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng chất lương sản phẩm đối với sự phát triển thương hiệu doanh nghiệp. Chương 3: Một số giải pháp nhằm xác định và phát triển thương hiệu thương hiệu doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC