Khóa luận Thực tiễn áp dụng luật doanh nghiệp 1999 và những vấn đề cần hoàn thiện

Với mục đích tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động của các loại hình doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng, ngày 12-6-1999, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá X - Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2000. Trong Luật Doanh nghiệp 1999 các chế định pháp luật về công ty được hoàn thiện theo hướng quy định chi tiết và đầy đủ hơn các quy định trong luật hiện hành, giảm thiểu các thủ tục hành chính phiên toái và kém hiệu quả. Luật cũng bổ sung nhiều nội dung mới cho phù hợp với hoạt động của công ty hiện đại trong nền kinh tế thị trường. Luật Doanh nghiệp sau gần ba năm thực hiện đã đạt được những thành tựu về nhiều mặt. Đó là do cùng với những nỗ lực cải cách mở rộng quyền xuất khẩu, cải thiện về kết cấu hạ tầng, giáo dục, đào tạo, vv người dân đã hưởng ứng nhiệt tình và tích cực đăng ký tham gia kinh doanh. Song bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, còn rất nhiều việc phải tiếp tục triển khai để thi hành đúng và đầy đủ tinh thần và lời văn của Luật Doanh nghiệp. Vì lẽ đó, Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) ngày 18 tháng 3 năm 2002 đã thông qua Nghị quyết 14-NQ/TƯ về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định việc tiếp tục thi hành và sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp. Mặt khác, trước số đông đảo doanh nghiệp mới gia nhập thị trường (tuy còn ít so với tiềm năng và yêu cầu phát triển đất nước), một số cơ quan nhà nước gặp khó khăn, một số quy định chưa phù hợp, thậm chí, khi có một số ít doanh nghiệp vi phạm luật pháp, đã có những ý kiến phê phán gay gắt Luật Doanh nghiệp. Đây cũng là điều khó tránh khỏi khi có sự việc mới xuất hiện. Từ thực tế nêu trên, bản khoá luận xin giới thiệu những kết quả ban đầu trong hai năm thi hành Luật Doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc cũng như những ý kiến khác nhau về Luật doanh nghiệp. Nội dung khoá luận gồm 3 chương, chương 1 giới thiệu về lịch sử hình thành Luật Doanh nghiệp, chương 2 thực tiễn áp dụng những năm qua năm, một vài vướng mắc tồn tại và cuối cùng là chương 3 vài ý kiến đóng góp để Luật Doanh nghiệp tiếp tục đi vào cuộc sống, góp sức vào công cuộc đổi mới của đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC