Khóa luận Thực trạng, giải pháp phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển và vai trò của ngành này trong chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây

Việt Nam là một quốc gia biển, có một nửa biên giới giáp với biển từ phía Đông, Nam và Tây Nam bao gồm 3.260km bờbiển từBắc vào Nam với nhiều vịtrí phù hợp cho sựhình thành và phát triển một hệthống cảng biển hiện đại. Đây là những tiềm năng to lớn mang tính chất chiến lược để chúng ta đẩy mạnh phát triển kinh tếbiển. Vịtrí nước ta cũng kềcận ngay bên nhiều tuyến hàng hải quốc tế, lại thuộc khu vực đang có tốc độphát triển kinh tếcao và thịtrường vận tải biển sôi động, tàu thuyền ra vào thuận tiện, giao lưu với các châu lục nhanh chóng, dễdàng. Trong vận hội mới của đất nước, với tốc độtăng trưởng kinh tế, ngoại thương được nâng cao, vận tải hàng hoá bằng đường biển ngày càng chiếm một tỷtrọng lớn, vai trò của ngành hàng hải, trong đó có ngành đóng tàu biển ngày càng trởnên quan trọng hơn bao giờhết. Công nghiệp đóng tàu biển, hơn thếnữa, lại là một ngành công nghiệp lớn, một ngành công nghiệp tổng hợp, sửdụng nhiều sản phẩm của nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Do đó, công nghiệp đóng tàu biển phải trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo thịtrường cho các ngành công nghiệp khác phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Xuất phát từtầm quan trọng và vịtrí của ngành công nghiệp đóng tàu biển đối với quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là với chuyên chởhàng hoá xuất nhập khẩu, tác giả đã chọn viết khoá luận tốt nghiệp với đềtài “Thực trạng, giải pháp phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển và vai trò của ngành này trong chuyên chởhàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam những năm gần đây”. Nội dung của khoá luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương I. Khái quát vềngành công nghiệp đóng tàu biển Việt Nam Chương II. Tình hình phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển và vai trò của ngành này trong chuyên chởhàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam những năm gần đây Chương III. Chiến lược, giải pháp phát triển ngành công nghiệp đóng tàu biển Việt Nam và nâng cao hiệu quảcủa ngành này trong chuyên chởhàng hoá xuất nhập khẩu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC